เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกบผู้ส่งออกข้าว-แปรรูป ติวเค้มมาตรการสกัดวืดขายจีน

22 พฤศจิกายน 2559
4,173
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค ของจีน (AQSIQ) ได้กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ส่งออกข้าวมาจีนทุกประเทศทำการตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตต่างชาติของข้าวนำเข้า ของ AQSIQ
กรมวิชาการเกษตร จึงร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมการข้าว ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว และเสนอรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าว 134 ราย ให้ AQSIQ พิจารณาขึ้นทะเบียน ซึ่ง AQSIQ ได้ทยอยดำเนินการตรวจประเมิน เริ่มจากผู้ที่เคยส่งออกข้าวไปจีน มีกำลังการผลิตสูง และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยเมื่อเร็วๆนี้ AQSIQ แจ้งว่ามีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวชุดแรกได้รับการขึ้นทะเบียนจาก AQSIQ แล้วกว่า 80% แต่หลังจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถส่งออกข้าวไปจีนได้

ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงจะจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่จะรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป และจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำในการปรับปรุงโรงงาน ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเร่งประสานกับ AQSIQ ให้จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินโดยเร็วที่สุด เพื่อรับประกันว่าการส่งออกข้าวไทยไปจีนจะเป็นไปอย่างราบรื่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประกบผู้ส่งออกข้าว-แปรรูป ติวเค้มมาตรการสกัดวืดขายจีน". (22-11-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 22-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/245687