เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หอมมะลิแปลงใหญ่บุรีรัมย์เฮ เอกชนทำเอ็มโอยูรับซื้อ6พันตัน

18 พฤศจิกายน 2559
3,286
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิจากโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 6,000 ตัน ในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป 300-500 บาทต่อตัน
ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่การเพาะปลูกทั้งสิ้น 3.1 ล้านไร่ ชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูกแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ90% ข้าวเจ้าอื่น 6% และข้าวเหนียว 4% เฉพาะข้าวหอมมะลิมีพื้นที่ปลูกกว่า 2.8 ล้านไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท โดยได้คัดเลือก ต.บ้านปรือ เป็นจุดนำร่องดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรเข้า 400 ราย พื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ซึ่งปีนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเดิม 450 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 576 กิโลกรัมต่อไร่หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เกษตรกรสามารถผลิตข้าวหอมมะลิผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 38 ราย พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 351 แปลงพื้นที่ 3,800 ไร่ รวมพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 4,800 ไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หอมมะลิแปลงใหญ่บุรีรัมย์เฮ เอกชนทำเอ็มโอยูรับซื้อ6พันตัน". (18-11-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 18-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/245188