เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทุ่งกุลารวมกลุ่มนแปลงใหญ่ ผลิตข้าวหอมมะลิเชื่อมโยงตลาด

11 พฤศจิกายน 2559
3,215
นายสมนึก จงเสริมตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เปิดเผยว่า กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้บ้านจันทร์หอม ต.หนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีการรวมกลุ่มกันทำนาในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มีหน้าที่เข้าไปส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ไม่มีสารตกค้าง สร้างความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค
สำหรับพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่ ของกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้บ้านจันทร์หอม จำนวน 3,000 ไร่ สมาชิก 101 ราย แบ่งกิจกรรมทำนาออกเป็น 3 แบบ คือ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ จำนวน 200 ไร่ แปลงผลิตข้าวปลอดภัยมาตรฐาน GAP จำนวน 2,200 ไร่ และแปลงข้าวอินทรีย์ 600 ไร่ ทั้งนี้ จากพื้นที่ที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงปลูกข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 กับ กข 15 ซึ่งข้อดีของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะมีรสชาติอร่อยกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป เม็ดข้าวจะมีความงอกดีและมีกลิ่นหอมมากกว่า ทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด

ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ได้มีการเชื่อมโยงตลาดกับทางสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี โดยผลผลิตที่นำมาขายให้กับสหกรณ์ต้องเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้กลุ่มยังมีการเชื่อมโยงตลาดอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าวตลาดเฉพาะคือ ข้าวหอมมะลิคุณภาพ GI ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจาก EU
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ทุ่งกุลารวมกลุ่มนแปลงใหญ่ ผลิตข้าวหอมมะลิเชื่อมโยงตลาด". (11-11-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 11-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/244099