เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดระเบียบนำเข้าข้าวสาลี

10 พฤศจิกายน 2559
5,187
พาณิชย์เดินหน้าจัดระเบียบข้าวสาลี กำหนดนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน ช่วยเกษตรกร
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอครม.พิจารณา โดยกำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลี ต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตราส่วน 1 : 3 เพื่อจัดระเบียบการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อให้หันมารับซื้อข้าวโพดในประเทศมากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

ทั้งนี้การรับซื้อข้าวโพดนั้น ให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นอันดับแรก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะมีการบริหารจัดการกำหนดราคารับซื้อ เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติและการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวสาลี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งให้เกษตรกรต้องรับภาระปัญหาเพียงลำพังอย่างแน่นอน และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือกับสินค้าเกษตรทุกชนิดที่กำลังจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว...

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จัดระเบียบนำเข้าข้าวสาลี". (09-11-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 10-11-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/535415