เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญชวนเกษตรกรสุรินทร์ตากข้าวไว้ขายได้ราคาดี

28 ตุลาคม 2559
3,256
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาของเกษตรกรคือราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งประสบปัญหาด้านราคาเป็นประจำทุกปี ไม่คุ้มกับการลงทุน ถึงแม้ว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมการลดต้นทุน หรือใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยแล้วก็ตาม สาเหตุเนื่องมาจากราคาตลาดข้าวทั่วโลกตกต่ำ ประเทศส่งออกไม่ได้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในภาวะยากลำบาก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ เชิญชวนเกษตรกร ให้หันมาปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร ลดพื้นที่ปลูกข้าว ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หันมาทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับราคาข้าวสดในปัจจุบันราคาประมาณ 5-8 บาท นั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในเบื้องต้น และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เกษตรกรตากข้าวแห้งเก็บไว้ก่อน ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่า หรือชะลอเก็บไว้จำนำยุ้งฉางกับ ธ.ก.ส. โดยเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ หากพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาด้านการเกษตร สามารถขอรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านตลอดเวลา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ / ข้อมูล
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เชิญชวนเกษตรกรสุรินทร์ตากข้าวไว้ขายได้ราคาดี". (27-10-2559). สำนักข่าวไทย.: