เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.ย.ลด8.87%-ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่ม7.87%จากเดือนที่เเล้ว

21 ตุลาคม 2559
3,215
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.87 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37 พร้อมแจงดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.87 จากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน
นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกันยายน 2559 พบว่า ลดลงร้อยละ 8.87 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา สุกร ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคลดลง

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่แล้ว (ปี 2558) ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ร้อยละ 8.01 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากภาวะภัยแล้ง ส่วนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการนำเข้าข้าวสาลี มาทดแทนมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเดือนตุลาคม 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวถึงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2559 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน

หากเทียบกับเดือนกันยายน (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.03 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยเดือนตุลาคม 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม 2559 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง

ทั้งนี้ ในส่วนของดัชนีรายได้เกษตรกรเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่แล้ว (ปี 2558) ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.36 จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.87 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.ย.ลด8.87%-ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่ม7.87%จากเดือนที่เเล้ว". http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476971417