เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.สุรินทร์ โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว 41,787 ราย

18 ตุลาคม 2559
4,454
นายกัณห์ รัตนสกุลชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 หรือที่เรียกว่า ไร่ละพัน นับเป็นครั้งที่สอง โดยจังหวัดสุรินทร์มีฐานเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียน กว่า 1 แสนราย ในพื้นที่กว่า 4 ล้านไร่ ปัจจุบันได้โอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ผ่านการประชาคมแล้วใน 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 41,787 ราย ในพื้นที่จำนวน 1,162,477 ไร่ ในวงจำนวนเงิน 378,134,500 บาท และในสัปดาห์นี้จะได้โอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านการประชาคม อีกกว่า 500 ราย พร้อมคาดการณ์ว่าในเดือนตุลาคมนี้เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือครบทุกราย
นายกัณห์ กล่าวอีกว่า ในส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ต้องเป็นเกษตรกรตามทะเบียนการจ่ายเงินสนับสนุนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 เป็นผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2559/60 และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ และต้องเป็นเกษตรกรที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ซึ่งเกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงินรายละไม่เกิน 10 ไร่ ต้องเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเท่านั้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.สุรินทร์ โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว 41,787 ราย ". (17-10-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 18-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104360&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3