เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เฮ ครม.เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลจากอุทกภัย ครอบครัวละ 3 พันบาท

13 ตุลาคม 2559
3,418
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากอุทกภัย ปี 2559/60 แบ่งเป็น 3 มาตรการ 1.เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยต้องเป็นเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตั้งแต่ 18 พ.ค. 2559 ถึง ก.พ. 2560 และต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น โดยมีกรอบวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,953,720,000 บาท
มาตรการที่ 2 เป็นมาตรการพักชำระหนี้สิน และขยายเวลาชำระหนี้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 1.สำหรับผู้ที่กู้ยืมจากสหกรณ์ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้กับกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกร เป็นเวลา 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 3 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สหกรณ์ที่กู้ เพื่อนำไปปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่สมาชิกเป็นเวลา 1 ปี กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

นอกจากนี้ ช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการต่างๆ ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. รวมถึงพักชำระหนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะ ขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้ประสบภัยเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เดิมให้เหมาะสมกับภาวะของเกษตรกรแต่ละราย ให้สินเชื่อใหม่แก่เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพของตนเอง วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เฮ ครม.เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลจากอุทกภัย ครอบครัวละ 3 พันบาท". (11-10-2559). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 13-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476177655