เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กกร.ให้แจ้งนำเข้าข้าวสาลี

11 ตุลาคม 2559
3,989
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในการออกมาตรการในการติดตามการนำเข้าข้าวสาลี โดยผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศจะต้องแจ้งปริมาณการนำเข้าอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน พร้อมทั้งแจ้งปริมาณการนำเข้าข้าวสาลี ตั้งแต่ต้นปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งแผนวัตถุประสงค์การนำเข้า เพื่อการใช้ประโยชน์อะไร รวมไปถึงปริมาณที่ค้างสต๊อก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะประกาศให้ผู้ประกอบการรับทราบภายในสัปดาห์หน้า
"มาตรการนี้ออกมาเพื่อต้องการติดตามดูแลการนำเข้าไม่ให้กระทบผลผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศ โดยเฉพาะข้าวโพดที่จะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ปริมาณ 2.3 ล้านตัน เมื่อได้รับทราบถึงปริมาณการนำเข้าแล้ว จะทำให้สามารถติดตามดูแลและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งการบริหารจัดการการนำเข้าให้มีประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่าไทยยังจำเป็นต้องนำเข้าข้าวสาลี เนื่องจากไม่มีผลผลิตภายในประเทศและยังมีความต้องการใช้เพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อแข่งขันกับบราซิล สหรัฐ ซึ่งมีต้นทุนอาหารสัตว์ถูกกว่าและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่เกี่ยวกับภาษี อาจต้องหารือกับหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงต่อไป"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กกร.ให้แจ้งนำเข้าข้าวสาลี". (08-10-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 11-10-2559, เข้าถึงได้จาก :
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475923947