เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คลังเร่งโอนก่อนปีใหม่ เงินช่วยเกษตรกรยากจน

06 ตุลาคม 2559
2,805
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือลงทะเบียนคนจน ตรวจข้อมูลที่เว็บไซต์กรมสรรพากรว่า มีชื่อในระบบหรือไม่ โดยล่าสุดมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 8.32 ล้านราย โดย 53% หรือกว่า 4.41 ล้านราย เป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอาชีพทำการเกษตรราว 2.85 ล้านราย
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ก่อน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนโดยกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี จำนวน 1.51 ล้านราย จะได้รับเงินโอน 3,000 บาท/คน และเกษตรกรที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ที่มีจำนวน 1.34 ล้านราย จะได้รับเงินโอน 1,500 บาท/คน คิดเป็นวงเงินรวม 6,540 ล้านบาท คาดว่าจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจะเป็นการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือเข้าบัญชีโดยตรง

สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหามาตรการหรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีแสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีเงินในส่วนดังกล่าวมาเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ได้มีเงินไว้เลี้ยงชีพยามชรามากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คลังเร่งโอนก่อนปีใหม่ เงินช่วยเกษตรกรยากจน ". (06-10-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 06-10-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/economy/finance/458629