เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการข้าวเร่งรณรงค์ผลิตนาแปลงใหญ่ ลดทุน-เพิ่มคุณภาพ

03 ตุลาคม 2559
3,664
นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว และมอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในรูปแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว กรมการข้าว จึงได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 ขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกระตุ้นให้ชาวนาหันมาทำการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงในอาชีพ
โดยล่าสุดได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ที่บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ แต่ยังมีผลผลิตเฉลี่ยต่ำสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ซึ่งกรมการข้าวมีความมุ่งหวังว่าการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ชาวนามีความเข้าใจในการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตัวเองต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการข้าวเร่งรณรงค์ผลิตนาแปลงใหญ่ ลดทุน-เพิ่มคุณภาพ". (03-10-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 03-10-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/238168