เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนชาวนา 22 จว.ลุ่มเจ้าพระยาพักปลูกข้าวนาปรัง

12 กันยายน 2559
3,317
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พื้นที่ 22 จังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งปลูกข้าวนาปรังขนาดใหญ่ มีพื้นที่นารวมประมาณ 10-12 ล้านไร่ ซึ่งเมื่อเกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง หรือปัญหาอุทกภัย มักได้รับผลกระทบและส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน รวมทั้งการปลูกข้าวนาปรังมีความเสี่ยงเรื่องราคาข้าวตกต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรังปี 2560 แทน
โดยโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เกษตรกรสามารถไปแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 18 กันยายนนี้โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชอย่างอื่นครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท

สำหรับพืชที่จะสนับสนุนให้มีการเพาะปลูกแทนการปลูกข้าวนาปรัง เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผักต่างๆ เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมส่งเสริมการเกษตรชวนชาวนา 22 จว.ลุ่มเจ้าพระยาพักปลูกข้าวนาปรัง". (09-09-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ, 12-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090862