เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลฯยันมีน้ำทำนามากกว่าปี58 เร่งทำฝนหลวงเติม 4 เขื่อนหลัก

09 กันยายน 2559
2,906
8 ก.ย. 59 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 34 แห่ง ว่าขณะนี้มีปริมาณ 37,636 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 14,109 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2558 ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนใหญ่ทั้งประเทศยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 33,000ล้านลูกบาศก์เมตร
สำหรับสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลัก ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,963 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2558 ประมาณ 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 16

นายทองเปลว กล่าวว่าในปีนี้เขื่อนภูมิพล มีน้ำใช้การน้อย ร้อยละ 11 ซึ่ง กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ได้บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำแผนการทำงานในเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาล่วงหน้า และวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ ซี่งจากสภาพอากาศในช่วงเดือนก.ย. - ต.ค. นี้ร่องความกดอากาศต่ำยังพาดผ่านภาคเหนือตอนบน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ให้ทำฝนหลวงจะสามารถเติมน้ำลงในสี่เขื่อนหลักได้ประมาณ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำนวนนี้จะเป็นปริมาณน้ำที่เติมลงในเขื่อนภูมิพล ประมาณ 300-400 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะทำให้สถานการณ์น้ำใช้การได้ในเขื่อนภูมิพลดีขึ้นไม่กระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ เป็นการทำงานตามหลักวิชาการ โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมชลฯยันมีน้ำทำนามากกว่าปี58 เร่งทำฝนหลวงเติม 4 เขื่อนหลัก". (08-09-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 09-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/234388