เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บุรีรัมย์ดันข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ยกระดับ-หนุนการตลาดเกษตรกร

07 กันยายน 2559
13,606
6 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในดินภูเขาไฟสู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications,GI)เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการข้าว คณะทำงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเกษตรกรในพื้นที่เข้าประชุมพร้อมกัน
ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรสำหรับเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในดินภูเขาไฟประมาณ 5,000 ไร่ ทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดังกล่าว มีคุณภาพแตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่เพาะปลูกในพื้นที่อื่น จังหวัดบุรีรัมย์จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดินภูเขาไฟและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิของเกษตรกร
สำหรับการประชุมร่วมกัน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้กับชุมชนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน GI รวมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อมูลทุกด้านของสินค้าในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาและความล่าช้าในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเน้นย้ำให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ สร้างศักยภาพสินค้าของชุมชน

ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ "ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์" เป็นข้อที่บ่งชี้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ซึ่งแตกต่างจากการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่อื่น โดยจะรวบรวมข้อมูลและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้และจะได้จัดทำคู่มือให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มในคราวเดียวกัน
นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการกำหนดแหล่งที่มาของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ ที่กำเนิดของสินค้า ซึ่งหากสามารถได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างกลไกทางการตลาดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอนาคตจะต้องมีการทำข้อตกลงกับโรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าว ในการกำหนดอัตราซื้อผลผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"บุรีรัมย์ดันข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ยกระดับ-หนุนการตลาดเกษตรกร". (06-09-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-09-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/234005