เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สวพ.8 ดัน รำแดงเกษตรโมเดล
26 สิงหาคม 2559
2,387
นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8(สวพ.8) เปิดเผยว่า สวพ.8 ได้ทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่เป้าหมายให้ครัวเรือนเกษตรมีผลผลิตพืชที่เพียงพอต่อการใช้ดำรงชีพ ขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของเกษตรกรเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต. นอกจากนั้นจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับภาคส่วนภายนอกต่างๆ
นายธัชธาวิน สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กล่าวเสริมว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาจะทำพร้อมๆกันไป 4 เรื่อง โดยการมีส่วนร่วม 4 ภาคส่วน คือสวพ.8 อบต.รำแดง เกษตรกร และหน่วยงานสนับสนุนทั้งในกระทรวงเกษตรฯและกระทรวง

อื่นๆ รวมทั้งเอกชน ส่วน 4 ที่พัฒนา ได้แก่ 1.พัฒนาพืชผสมผสาน 9 กลุ่มให้เพียงพอทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คือพืชรายได้ พืชอาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช พืชอาหารสัตว์ พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น พืชใช้สอย และพืชเชื้อเพลิง 2. ยกระดับรายได้จากข้าวเป็นหลักเป็นการผลิต ถั่วเขียว-ปอเทือง-ข้าว และใช้ที่นาบางส่วนปรับเป็นร่องสวนปลูกไม้ผลพืชผัก ปรับคันนาเพื่อปลูกพืชอื่นๆ และ มีระบบเกษตรต้นแบบอื่นๆ เช่น ทฤษฎีใหม่ ดาวเรือง แพะ ไม้ยืนต้นในไร่นา เป็นต้น 3.พัฒนาเกษตรกรให้เป็นนักวิจัยท้องถิ่น 1 คน 1 ภูมิปัญญา วิเคราะห์ได้ทดลองเป็น พร้อมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งทั้งด้านทุน และเวทีวิจัยสัญจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ3 ครั้ง 4.เชื่อมโยงเครือข่าย เช่น สนับสนุนยุทธศาสตร์ โหนด นา ไผ่ คน ของ อบต.รำแเดง เชื่อมโยงสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร สำนักงานพัฒนาที่ดินสงขลาโรงพยาบาลตำบล และอื่นๆ

"รำแเดงเกษตรโมเดลจึงเป็นการพัฒนาการเกษตรที่ใช้งานวิจัยพืชนำการพัฒนา บนความร่วมมือของภาคส่วน และใช้การผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกขับเคลื่อน สนใจเยี่ยมชมที่ สวพ.8 และตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา" นายธัชธาวิน กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สวพ.8 ดัน รำแดงเกษตรโมเดล". (26-08-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 26-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/232191
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×