เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวตลาดเฉพาะ ขึ้นห้างรับวันแม่

08 สิงหาคม 2559
4,258
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการรับประทานข้าวว่าเป็นอาหารแป้งที่ดีมาก ทานแล้วไม่อ้วน แม้แต่นักกีฬาของโอลิมปิกก็ต้องหันมารับประทานข้าว
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการรับประทานข้าวว่าเป็นอาหารแป้งที่ดีมาก ทานแล้วไม่อ้วน แม้แต่นักกีฬาของโอลิมปิกก็ต้องหันมารับประทานข้าว

ทำให้กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศที่ดูแลงานด้านข้าวตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ สอดรับกระแสการดูแลสุขภาพทำให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกข้าวที่มีโภชนาการสูง มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งในภาคการผลิตนั้นได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพ และพัฒนาตราสินค้าข้าวใน 4 กลุ่มขึ้น

คือ กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI กลุ่มข้าวโภชนาการสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง และกลุ่มข้าว Q เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าข้าวคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ชาวนา ผู้ประกอบการ ชุมชนผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ มีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้าวตลาดเฉพาะจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค กรมการข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จึงร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการร่วมจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้คนไทยให้ความสำคัญกับข้าวพื้นเมืองที่เป็นของดีชุมชนต่าง ๆ สู่การเป็นข้าวตลาดเฉพาะมากมายในปัจจุบันขึ้น โดยจะมีการจัดนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวตลาดเฉพาะสู่ตลาด พรีเมียม ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2559 ณ Gourmet Market สาขาสยามพารากอน กทม.

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์ โฆษกกรมการข้าว และผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของข้าวตลาดเฉพาะให้คนไทยและนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงการค้าข้าวตลาดเฉพาะ คุณภาพพิเศษให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอีกด้วย

โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แสดงถึงพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงงานด้านข้าว การจัดแสดงและชิมสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ เช่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี จ.สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนคลองฝาย จ.พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร วิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงฮี จ.อุบลราชธานี และบริษัทเจพีไรซ์ จ.สุรินทร์

การจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพ อาทิ ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยชนิดต่าง ๆ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป (ข้าวกัลยา) และผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพต่าง ๆ มากมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคในเมือง และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าถึงสิน ค้าข้าวของดีชุมชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ที่ผลิตใหม่ คุณภาพดี และเหมาะสำหรับซื้อบริโภคเองหรือส่งมอบแทนความรักและห่วงใย ต่อ เพื่อนและญาติมิตร ใน "วันแม่" ให้คนที่รักได้บริโภคข้าวเพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีให้สุขภาพมากยิ่งขึ้น.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวตลาดเฉพาะ ขึ้นห้างรับวันแม่". (08-08-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 08-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/514321