เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชง ครม.ช่วยเกษตรกร

02 สิงหาคม 2559
5,013
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ส.ค.59 กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 59/60 ด้านการผลิตข้าว จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 15,597 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณดำเนินการ 4,911 ล้านบาท และสินเชื่อโครงการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 10,686 ล้านบาท
สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 5 โครงการ ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก วงเงิน 2,610 ล้านบาทและเสนอแผนเลิกปลูกข้าวไปทำอาชีพอื่นไร่ละ 5,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 420,000 ไร่ ชาวนา 84,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศ 2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงกระบือ 25,000 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ไร่ เกษตรกร 5,000 ราย อยู่ในพื้นที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน 1,845 ล้านบาท 3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค 120,000 ตัว วงเงิน 10,907 ล้านบาท ครอบคลุม 40 จังหวัด พื้นที่ 250,000 ไร่ เกษตรกร 500 ราย ได้แพะ 16,000 ตัว 4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วงเงิน 149.56 ล้านบาท 5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้าเนเปียร์ วงเงิน 85.78 ล้านบาท ครอบคลุม 30 จังหวัด พื้นที่ 250,000 ไร่ เกษตรกร 500 ราย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชง ครม.ช่วยเกษตรกร". (02-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 02-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/679083