เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หุ่นจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย

04 พฤศจิกายน 2557
5,628
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2555 จาก กพร. รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2549 รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากประเทศเกาหลี 2551
"การนำสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ น้ำยางจากต้นยางพาราใช้ผลิตเป็นหุ่นจำลองทดแทนวัสดุสารสังเคราะห์เรซิ่นหรือไฟเบอร์กลาส ก่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าทางวิชาการ สังคมและเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญ 3 ประการ คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย และด้านการลดปริมาณการนำเข้าควบคู่กับการเป็นสินค้าส่งออก"

หลักการและเหตุผล :

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ประเทศไทยสามารถส่งออกในรูปยางดิบ เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน น้ำยางดิบที่ผลิตได้เฉลี่ย 3.3 ล้านตัน/ปี ส่งออกโดยตรง 3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 120,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 0.3 ล้านตัน ถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 75,000 ล้านบาท ดังนั้น หากสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มากขึ้นเป็น 30% ของน้ำยางดิบที่ผลิตได้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าแสนล้านบาท

สื่อการเรียนการสอนรูปหุ่นจำลองที่ใช้กันในปัจจุบัน ผลิตจากสารสังเคราะห์ พลาสติกเหลว ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ การนำสารธรรมชาติยางพาราทดแทนพลาสติกเหลวประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปหุ่นจำลอง นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราแล้ว ยังสามารถเป็นสินค้าส่งออกได้ และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากหุ่นจำลองจากยางพาราเป็นสื่อราคาประหยัด ไม่เป็นพิษ มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา จึงเหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง
รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน "หุ่นจำลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย" จาก ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดพิธีมองรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2, 3 และ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารรัฐ-ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นวัตกรรมหุ่นจำลองยางพารา :

จากแนวความคิดเช่นเดียวกับหุ่นจำลองเรซิ่น การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน รูปวัสดุสามมิติจากยางพารา จึงเกิดขึ้นโรงงานต้นแบบหุ่นจำลองยางพารา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนจากหุ่นจำลองยางพารา โดยพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นอวัยวะภายในมนุษย์ และสัตว์ ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 2544 โดยใช้หลักการที่น้ำยางพาราสามารถคงรูปอยู่ได้เช่นเดียวกับเรซิ่นและหรือไฟเบอร์กลาส ปฏิกิริยาคงรูป (Vulcanization) ทำให้ยางเปลี่ยนสภาพจากอ่อนเหนียวไปเป็นก้อนยางคงรูป ด้วยระบบการใช้กำมะถัน ตามสูตรน้ำยางผสม KU-NR 60 และได้วิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพเหมาะสม เช่น ความนุ่ม ความคงทน สี และตลอดจนความเรียบเนียนของพื้นผิว

คุณสมบัติและลักษณะเด่นของหุ่นจำลองยางพาราสื่อการสอน มีน้ำหนักเบา มีความนุ่ม และความยืดหยุ่นเสมือนอวัยวะจริง มีความคงทน ตกไม่แตกหัก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและราคาไม่แพง ทำให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าสื่อหุ่นจำลองเรซิ่นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ผลงานประดิษฐ์หุ่นจำลองจากยางธรรมชาตินับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการศึกษาของประเทศ

จุดเด่นและประโยชน์ของนวัตกรรม :

การนำสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ น้ำยางจากต้นยางพาราใช้ผลิตเป็นหุ่นจำลองทดแทนวัสดุสารสังเคราะห์เรซิ่นหรือไฟเบอร์กลาสก่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าทางวิชาการ สังคมและเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญ 3 ประการ คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย และด้านการลดปริมาณการนำเข้าควบคู่กับการเป็นสินค้าส่งออก

ด้านการสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา :

การปฏิรูปการศึกษาในความหมายที่แท้จริง หมายถึง การปฏิรูปการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา นักเรียน คงมิใช่เรียนจากกระดาษตำราหนังสือเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป สถานศึกษา 50,000 แห่งทั่วประเทศ และครูผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ สื่อหุ่นจำลองจากยางพารา จะเป็นสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ที่สามารถจัดแสดงได้อย่างประหยัด และเหมาะกับนักเรียนไทยอย่างแท้จริง เพราะเป็นสื่อที่ผลิตจากธรรมชาติ คือ ยางพารา มีความนุ่มเสมือนของจริง ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บริจาคหุ่นจำลองยางพาราให้แก่สถานศึกษาแล้วกว่า 200 โรงเรียน

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย :

ถึงแม้ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราไปขายต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 แต่เกษตรกรสวนยางไทยยังคงประสบปัญหาราคายางที่ตกต่ำ และไม่แน่นอนเป็นประจำทุกปี จากตัวเลขการส่งออกพบว่าประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปยางข้น ยางแผ่น สูงถึง 90 % ในขณะที่มีการนำมาแปรรูปเพียง 10 % แต่ได้มูลค่าเกือบเท่ากับยางดิบทั้งหมดที่ขาย การแปรรูปจึงนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราเป็นอย่างมาก ดังนั้น การนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน เป็นหุ่นมนุษย์ สัตว์ พืช อวัยวะมนุษย์ และสัตว์ จึงมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ 50,000 แห่ง ซึ่งหากพร้อมกันใช้สื่อการสอนหุ่นจำลองจากยางพาราคิดเป็นปริมาณโรงเรียนละ 200 กิโลกรัม คำนวณเป็นปริมาณน้ำยางพาราทั้งหมดเท่ากับ 10 ล้านกิโลกรัม และสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางพาราอีกหลายเท่าตัว

ด้านการลดปริมาณการนำเข้าควบคู่กับการเป็นสินค้าส่งออก :

การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากยางพารา สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในรูปของการส่งออก มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม แนวโน้มของการผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพารามีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ โดยดูจากปริมาณการผลิตและการส่งออกของสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย และยางรัดของ แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้น้ำยางดิบเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากยางพารา มีเพียงร้อยละ 10 (ปริมาณการใช้น้ำยางดิบในประเทศ 0.27 ล้านตัน จากกำลังผลิตทั้งหมด 3 ล้านตัน) ยังนับว่าใช้ในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากยางพารา สามารถนำน้ำยางพารามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งหากสามารถลดการส่งออกในรูปยางดิบลง 5 แสนตัน และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นหลายแสนล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข่าวการศึกษา".คมชัดลึก.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/nationzone/หุ่นจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย