เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรโคราช แนะชาวนาใช้ไตรโคเดอร์ม่า

30 มิถุนายน 2559
2,133
ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกชุก ทำให้มีความชื้นสูง ส่งผลให้ในช่วงกลางคืนมีหมอกจัดและในช่วงกลางวันมีสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้พบโรคข้าวที่เกิดจากการระบาดของเชื้อรา ซึ่งมีการแพร่ระบาด และหากไม่มีการดูแลรักษาอาจเกิดการลุกลามของเชื้อราได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตของชาวนาได้รับความเสียหาย
ด้านนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาพบมีการระบาดของโรคเชื้อราในนาข้าว จึงแนะให้ชาวนาหันมาใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันการเกิดโรคเชื้อราโรคข้าว ซึ่งโรคเชื้อราที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคข้าวนั้นสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูกจนกระทั่งถึงระยะการให้ผลผลิต จึงอยากแนะให้ชาวนาใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันปัญหาเชื้อราในนาข้าว เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และการใช้สารเคมีในนาข้าว

สำหรับวิธีการควบคุมเชื้อราในโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่านั้น สามารถใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมเมล็ดพันธุ์ จนกระทั่งได้ผลผลิต เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คือ เชื้อราชนิดหนึ่งที่อาศัยชีวิตอยู่ในดิน เศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุ เป็นอาหารที่ไม่มีอันตรายกับพืช คน สัตว์และแมลง ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืช จึงทำให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อป้องกันข้าวของชาวนาไม่ให้เสียหายจากโรคเชื้อราที่เกิด อีกทั้งวิธีดังกล่าวยังเป็นวิธีที่ช่วยให้พี่น้องชาวนานั้นลดต้นทุนการผลิตและลดอันตรายจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย
หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในการป้องกันเชื้อราในโรคข้าว สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-255652 ได้ในวันเวลาราชการ


เรียบเรียงโดย:อังศุมาลิน รัตนจิตร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล.นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล :สัมภาษณ์,สัมภาษณ์. 20 มิถุนายน 2559.