เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.งัด4มาตรการช่วยชาวนา

22 มิถุนายน 2559
3,120
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559-2560 ผ่าน ระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังจากที่เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 45,589.38 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยปีการผลิต 2559/2560 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 10 ไร่ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่เคยช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อปี 2557 แต่ต่างกันที่รอบนี้ช่วยเหลือไม่เกิน 10 ไร่ จากเดิมช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่
ทั้งนี้ จะมีเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ 3.7 ล้านราย วงเงินรวม 37,000 ล้านบาท รวมวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.ในอัตรา FDR+1 วงเงิน 823.25 ล้านบาท และค่าบริหารโครงการและจัดทำเอกสารรายการละ 10 บาท วงเงิน 37 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,860.25 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะให้ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายเงินไปก่อนและรัฐบาลตั้งงบประมาณประจำปีชดเชยให้ต่อไป จุดประสงค์สำคัญ คือ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้ดำรงชีพอยู่ได้หลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1%

สำหรับโครงการที่ 2 คือ โครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/ 2560 ซึ่งจะพักหนี้เงินต้นให้เกษตรกรเป็นเวลา 2 ปี และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกร 3% เป็นเวลา 2 ปี รัฐบาลรับภาระ 1.5% และ ธ.ก.ส.รับภาระ 1.5% รวมวงเงินชดเชยปีละ 2,700 ล้านบาท รวม 2 ปี เป็นวงเงิน 5,400 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 2 ล้านราย โดยต้องเป็นเกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท และโครงการที่ 3 คือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางการเงินและการปรับการผลิตแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 300,000 ราย วงเงินรวม 258 ล้านบาท จะอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ในการทำบัญชี วิเคราะห์กระแสเงินสด ให้มีองค์ความรู้ทางการเงินภาคครัวเรือน และสนับสนุนให้มีความคิด เป็นผู้ประกอบการ

ส่วนโครงการที่ 4 คือ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 วงเงิน 2,071.13 ล้านบาท โดยจะให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.เมื่อมาขอสินเชื่อจะให้ทำประกันภัยนาข้าวไปด้วยโดยที่เกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 100 บาท แต่ทาง ธ.ก.ส.สนับสนุนจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ 40 บาท และรัฐบาลสนับสนุนให้ 60 บาท มีเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้รับประโยชน์จำนวน 1.5 ล้านราย ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถซื้อประกันภัยได้โดยออกค่าเบี้ยประกันเอง 40 บาท และรัฐบาลออกให้ 60 บาท

"การประกันภัยพืชผลเป็นโครงการที่หลายรัฐบาลพยายามที่จะทำ แต่เท่าที่ผ่านมายังเดิน กระท่อนกระแท่นไม่สำเร็จ ปีที่แล้วสามารถทำประกันภัยนาข้าวได้จำนวน 1.5 ล้านไร่เท่านั้นเอง และใช้เงินจำนวนมากหลายร้อยล้านบาท ครั้งนี้เราจะทำระบบใหม่จะเป็นต้นแบบของการทำประกันภัย พืชผลสำหรับเกษตรกรในระยะยาว ตามหลักการจะให้เกษตรกรที่กู้เงินกับ ธ.ก.ส.ทุกรายมีประกันภัยนาข้าวควบคู่ไปด้วย ส่วนหนึ่ง ธ.ก.ส.จะใช้งบประมาณ มาจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ 40 บาท อีกส่วนมาจากงบประมาณของภาครัฐ จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคง มีหลักประกัน เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา หลังทำประกันภัยนาข้าวแล้วตั้งใจที่จะขยายผลไปยังพืชผลทุกชนิดของประเทศไทย"

ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.จะเร่งจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันฤดูการผลิตข้าวรอบใหม่ และ ธ.ก.ส.จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ตั้งคณะกรรมการร่วมมาขับเคลื่อนโครงการให้ขั้นตอนมีความรัดกุมมากขึ้น ขณะที่โครงการประกันภัยนาข้าวนั้นจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.-15 ส.ค.2559 ยกเว้นภาคใต้ที่จะเริ่มโครงการวันที่ 15 ส.ค.-15 ธ.ค.2559 โดยโครงการประกันภัยพืชผลที่ผ่านมารัฐบาลทำเป็นโครงการนำร่องจำนวน 1.5 ล้านไร่ ซึ่งทางบริษัทที่รับประกันภัยมองว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะพื้นที่ไม่กระจายตัวจึงกำหนดเบี้ยประกันสูงตั้งแต่ราคา 120 บาท จนไปถึงราคา 483 บาท ต่อไร่ การชดเชยสินไหมอยู่ที่ไร่ละ 1,111 บาท

"ในรอบนี้ ครม.มีมติให้ ธ.ก.ส.นำลูกค้า ธ.ก.ส.ทั้งหมดที่ปลูกข้าวเข้าสู่ระบบประกันภัย เราได้ดูฐานข้อมูลแล้วมีประมาณ 1.5 ล้านราย พื้นที่ทำนาข้าว 30 ล้านไร่ และคณะกรรมการของ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ ธ.ก.ส.มีส่วนช่วยออกค่าเบี้ยประกันให้ลูกค้าด้วยในอัตราไร่ละ 40 บาท จำนวน 30 ล้านไร่ คิดเป็นเงิน 1,200 ล้านบาท ส่วนที่เกินรัฐบาลจะดูแลให้".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.งัด4มาตรการช่วยชาวนา แจกไร่ละพัน 3.7 ล้านราย-ธ.ก.ส.ให้ประกันภัยฟรี.". (22-06-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 22-06-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/643929