เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ไฟเขียวงบ 6.7 พันล. รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 59/60

15 มิถุนายน 2559
3,006
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณ 6,764 ล้านบาท ที่ใช้ดำเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 59/60 ด้านการตลาด จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร มีเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อแก่ "สถาบันเกษตรกร" ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูปประมาณ 2.5 ล้านตัน 2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก มีเป้าหมาย ให้สินเชื่อแก่เกษตรเพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายจำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก และ 3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จำนวนเกษตรกรประมาณ 1.2 ล้านราย โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป
สำหรับอีก 1 โครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ (โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก) มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร เพื่อดูดซับผลผลิต ในกรอบปริมาณ 8 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2?6 เดือน โดยพิจารณาจากวงเงินกู้ในการเก็บสต๊อกของผู้ประกอบการในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตใกล้เคียงกัน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ไฟเขียวงบ 6.7 พันล. รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 59/60.". (014-06-2559). แหล่งข่าว.: สืบค้นเมื่อ 15-06-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/638886