เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเมืองขอนแก่นเชิญร่วมอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้เกษตรกร
09 มิถุนายน 2559
1,705
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของจังหวัดขอนแก่น ในปี 2559 ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร จำนวน 300 ศูนย์ เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอด ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย และทำให้การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นได้จัดอบรมให้อำเภอดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2559 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.จำนวนเกษตรกรเข้าอบรม 59 คน/รุ่น ซึ่งโครงการดังกล่าว จะมีกิจกรรมมากมายโดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้มีกลุ่มเกษตรกรทำหน้าที่บริการชุมชนในการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และบริการด้านปัจจัยการผลิต โดยจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง โดยการบริการปัจจัยการผลิต ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร สามารถเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง และเกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หากเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นเกษตรกรที่สามารถนำไปเผยแพร่ข้อมูลได้
2.สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
3.ต้องมีที่อยู่อาศัยหรือมีที่ทำการเกษตรอยู่ในอำเภอที่ตั้งศูนย์
และเกษตรกรที่เข้าฝึกอบรมจะต้องมีเวลาและต้องมีความสนใจ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพและทำให้การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-337628
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ,สัมภาษณ์ 03 มิถุนายน 2559
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×