เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาพิจิตรเริ่มปลูกข้าวแล้ว

23 พฤษภาคม 2559
2,751
นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา พิจิตร มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภัยแล้งเริ่มบรรเทาลง แหล่งน้ำสาธารณะเริ่มมีน้ำกักเก็บ ส่งผลให้ชาวนาเริ่มลงมือไถคราดเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวในฤดูนาปีกันแล้ว
นอกจากนี้ ตามโครงการส่งเสริมการทำนาเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดพิจิตร ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6 แปลงใน 6 อำเภอ เกษตรกร 421 ราย รวมนาข้าว 10,450 ไร่ คือ อ.ตะพานหิน หมู่ 5 ต.ทับหมัน 1,500 ไร่ เกษตรกร 70 ราย แปลงต้นแบบ กข.41 อ.เมืองพิจิตร หมู่ 3 หมู่ 8 ต.ดงป่าคำ 1,545 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวพิษณุโลก 2 กข.41 อ.โพทะเล หมู่ 5 ต.บ้านน้อย 1,650 ไร่ เกษตรกร 68 ราย ปลูกข้าว กข.41 อ.วชิรบารมี หมู่ 2 ต.วังโมกข์ 1,650 ไร่ เกษตรกร 73 ราย ปลูกข้าว กข.49 กข.61 อ.บางมูลนาก ต.วังตะกู 2,600 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 อ.สามง่าม ต.รังนก 1,505 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวหอมมะลิ และ กข.41 ซึ่งทุกจุดมีแปลงเรียนรู้ ก็เริ่มลงมือปลูกข้าวด้วยแล้วเช่นกัน

ล่าสุด นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานปลูกข้าวนาโยนบนแปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ที่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลทำนาอย่างจริงจังต่อไป ซึ่งเป็นการบูรณาการการร่วมมือของ สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฝนมา น้ำเจิ่ง ภัยแล้งทุเลา ชาวนาพิจิตรเริ่มปลูกข้าวแล้ว.". (22-05-2559). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 23-05-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000051173