เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกษตรกรไทย

11 พฤษภาคม 2559
3,554
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา หลังตึกขาว เกษตรกลางบางเขน จึงถือเป็นวันสำคัญและเป็นสิริมงคลต่อวงการข้าวและชาวนาไทย
ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญต่อชาวนาและข้าวไทย พร้อมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าวที่มีต่อคนในประเทศและสังคมไทย กรมการข้าวจึงกำหนดจัดงาน ?วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ?โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดพร้อมกันในวันที่ 5 มิถุนายน ที่จ.ลำปาง จ.นครราชสีมา และ จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่ส่วนกลางประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานองค์กรชาวนา และงานวิชาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาข้าวและชาวนาไทยฝ่าภัยแล้ง" การเชิดชูเกียรติและแสดงผลงานชาวนาและสถาบันชาวนา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติปี 2559 รวมทั้งผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่ชาวนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนา การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค และลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตข้าวและชาวนาไทย การฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ การสาธิตทำเมนูอาหารจากข้าวที่มีชื่อเสียงประจำท้องถิ่น 4 ภาค การประกวดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 การประกวดภาพถ่าย และการประกวดนวัตกรรมการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวของดีจากสี่ภาค อาหารสี่ภาค และสินคาราคาถูก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกษตรกรไทย.". (11-05-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 11-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/215142