เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

10 พฤษภาคม 2559
5,327
เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เองต่อเนื่องกันนานหลายปี ส่งผลให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ไม่ทราบวิธีการคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงทำให้เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพมาเพาะปลูก
นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางกรมการข้าว มีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนขึ้น เพื่อให้ชาวนาที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กู้ยืมไปทำพันธุ์ แล้วชำระคืนภายหลังในรูปของข้าวหรือเงินสด หรืออาจนำข้าวเปลือกมาแลกเปลี่ยนโดยได้มีแนวคิดในการทำงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน มีการบริหารจัดการธนาคารข้าวโดยชุมชนและการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกก่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน และกรมการข้าวจะเข้าไปสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ที่จำเป็นในบางส่วนของโครงการฯนี้
การเข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนั้น เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพไว้สำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอ รวมทั้งเกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุนชน ในการจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกรชุมชนใดที่สนใจ สามารถรวมกลุ่มเกษตรกร เป็นสมาชิก 10 คน ขึ้นไป เพื่อก่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน และจะต้องมีพื้นที่ปลูกรวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ หากสมาชิกมีความพร้อมสามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้ทันที เพื่อดำเนินการสมัครพร้อมแจ้งรายละเอียดให้เกษตรกรทราบอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : ไชยยศ สอนถม , สัมภาษณ์. 3 พฤษภาคม 2559.
เรียบเรียงโดย : ปาริฉัตร โพพันเรือ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น.