เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นาปรังเชียงรายแล้งหนัก

08 เมษายน 2559
3,196
กลุ่มผู้ปลูกข้าวชาวนาปรังเชียงราย เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งหนัก หลังกรมส่งเสริมการเกษตรแนะให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย แต่ยังมีแอบปลูกข้าวนาปรัง เผยข้อมูลรวมทั้งในและนอกเขตชลประทานปลูกข้าวนาปรังแล้ว 310,025 ไร่
พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายที่ปลูกข้าวนาปรังเริ่มประสบปัญหานาข้าวขาดน้ำ ทำให้เกษตรกรต้องลงทุนขุดเจาะบ่อบาดาลเอง เพื่อทำการสูบน้ำใส่นาข้าว และใช้การเกษตรทั่วไปในยามจำเป็น เช่นเดียวกับนายบุญ ดวงแสง บ้านเด่น หมู 5 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรชาวนา วัย 68 ปี กล่าวกับทีมงานว่าหน้าแล้งปีนี้แล้งจัด ทุกปีจะอาศัยน้ำทำนาจากแม่น้ำนางแล แต่มาปีนี้ต้องลงมือเจาะน้ำบาดาลกลางทุ่งนาเอง ในระยะความลึกประมาณ เกือบ 20 เมตร ถึงจะมีน้ำเพื่อทำการดูดขึ้นมาใช้ได้ ด้วยนาข้าวกำลังได้รับผลกระทบ ดินแตกระแหงจึงต้องรีบหาน้ำทุกจุดมาบรรเทา ตนกล่าวต่ออีกว่า ถ้าหากแล้งครั้งต่อไปจะต้องส่งผลกระทบอีกมากมายอย่างแน่นอน
ในขณะที่นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายได้ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดเชียงราย ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหลังการทำนาปี สำหรับปีการผลิต 2558/59 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีน้อย ซึ่งจากผลการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย จำพวกพืชไร่และพืชผัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น ปรากฏว่ายังมีหลายพื้นที่ยังมีการปลูกข้าวนาปรังตามข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้งปีการเพาะปลูก 2558/2559 ดังนี้ อ.ขุนตาล 4,931ไร่,อ.เชียงของ 7,888ไร่,อ.เชียงแสน 20,680ไร่,อ.ดอยหลวง 747ไร่,อ.เทิง 11,623ไร่,อ.ป่าแดด 11,190ไร่, อ.พญาเม็งราย 6,800 ไร่, อ.พาน 11,097ไร่, อ.เมืองเชียงราย 59,083ไร่, อ.แม่จัน 57,132ไร่,อ.แม่ลาว 8,909ไร่, อ.แม่สรวย 9,182ไร่, อ.แม่สาย 69,539ไร่, อ.เวียงชัย 15,702 ไร่,อ.เวียงเชียงรุ้ง 5,621ไร่, อ.เวียงป่าเป้า 10,910 ไร่, แยกเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 95,509 ไร่ และพื้นที่นอกเขต 214,516 ไร่ รวมทั้งในและนอกเขตชลประทาน 310,025 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรลดลง ประมาณ 2,000 ไร่ เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2557/58 ที่ผ่านมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พรศักดิ์ นันตะรัตน์.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย.,สัมภาษณ์,4 เมษายน 2559.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย