เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คลอดต้นแบบประชารัฐทุ่งกุลาฯ ลุยโครงการปลูกผักกลางนาสร้างรายได้เกษตรกร

07 เมษายน 2559
2,992
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ได้ร่วมมือกับวัดป่าทุ่งกุลา จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกรในพื้นที่ และห้างเทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการปลูกผักกลางนา ทุ่งกุลายิ้มได้ที่สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนไม่สามารถปลูกข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000-6,000 บาทต่อครัวเรือนขณะที่ใช้พื้นที่ปลูกผักแค่เพียง 1 งานเท่านั้น ทั้งนี้โครงการปลูกผักกลางนา ทุ่งกุลายิ้มได้นั้น เกิดขึ้นจากแนวคิดของเจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งกุลา ที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาได้เพียงปีละครั้ง จึงต้องการหาอาชีพเสริมที่จะสามารถสร้างรายได้ จึงจัดสรรพื้นที่วัดให้ชาวบ้านได้เข้ามาทำประโยชน์ โดยตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชผักขึ้นมา เริ่มต้นจากการปลูกผักบุ้ง พร้อมกับติดต่อห้างเทสโก้ โลตัสให้เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน นอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรในการเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก เนื่องจากเกษตรกรไม่เคยปลูกผักมาก่อนจึงไม่มีความมั่นใจว่าพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จะปลูกพืชอื่นได้นอกจากข้าว
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเช่นนี้ นับเป็นการสนองนโยบายประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ ที่เริ่มต้นจากแนวคิดของวัด สานต่อ
ดำเนินการด้วยชาวบ้านคือเกษตรกรในพื้นที่ และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเติมเต็มด้านองค์ความรู้ในการผลิตพืชผักให้ปลอดภัย (GAP) และมีภาคเอกชนเข้ามาเติมเต็มด้านการตลาดเป็นแหล่งรับซื้อที่แน่นอน จึงนับว่าเป็นต้นแบบประชารัฐที่เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันจนเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี สำหรับแนวทางต่อจากนี้ คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกิดความยั่งยืนของระบบ ทั้งการปลูกพืชที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดมากขึ้น การใช้เทคโนโลยี เช่น การให้น้ำระบบน้ำฝอยเข้ามาแทนที่การใช้สายยางรดน้ำเพื่อใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งได้นำระบบ QR Code ที่เป็นระบบสืบค้นแหล่งผลิตที่ยอมรับในระดับสากลเข้ามาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

"อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศว่า ประเทศไทยมีความพร้อม ทรัพยากรเราก็มี ความรู้ทางวิชาการก็มีสามารถค้นคว้าหาได้ตลอดเวลา ที่สำคัญคือเกษตรกรต้องร่วมมือกันทำมาหากินบนพื้นฐานความช่วยเหลือพึ่งพากันและกันจะนำพาให้อยู่รอดได้ ตัวอย่างที่ทุ่งกุลาร้องไห้ยังสามารถพลิกพื้นที่แห้งแล้งสุดๆ มาปลูกผักได้ที่อื่นก็ต้องทำได้เช่นกัน" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวย้ำ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คลอดต้นแบบประชารัฐทุ่งกุลาฯ ลุยโครงการปลูกผักกลางนาสร้างรายได้เกษตรกร.". (07-04-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-04-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/210350