เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนชาวนา... หยุดเผาตอซัง สภาพอากาศที่ร้อนจัด เกรงเกิดอัคคีภัย

25 มีนาคม 2559
4,362
ในช่วงนี้ชาวนาในหลายพื้นที่คงอยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือในบางพื้นที่ บางแปลงนาอาจได้ทำการเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้ว จะมีก็แต่เพียงฟางแห้ง และตอซังที่คงเหลืออยู่ในพื้นที่นา และหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนั้น ฟางและซังข้าวที่มีอยู่ ชาวนาก็มักจะทำลายโดยการเผา เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ในการทำนาในฤดูกาลต่อไป
แต่สภาพอากาศของบ้านเราตอนนี้ มีอากาศที่ร้อน ถึงร้อนจัด อีกทั้งยังแห้งแล้ง ทำให้การเผาตอซังของชาวนา เผาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และด้วยสภาพอากาศที่ร้อนเช่นนี้ เกรงว่าจะเกิดปัญหาอัคคีภัยจากการเผาฟาง ตอซังข้าวที่สามารถลุกลามได้ง่ายขึ้นด้านว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า การเผาตอซังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ชาวนา หยุดเผาตอซังข้าว เพราะทำให้เกิดหมอกควัน ควันพิษ มลภาวะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และยังสามารถส่งผลถึงในอนาคต ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้หันมาไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทน ฟาง และตอซังข้าว
นอกจากจะเป็นการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้ว ยังช่วยในการปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้คุณภาพของดินดียิ่งขึ้น เพราะตอซังข้าวที่เหลือจากต้นข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว มีธาตุอาหารของพืชหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ธาตุอาหารหลัก หรือธาตุอาหารรอง เพียงแต่ชาวนานั้นไม่รู้หลักในการจัดการที่เหมาะสม ใช้แต่วิธีการเผาเท่านั้น
เพราะคิดว่าการไถพรวนจะทำได้ง่ายขึ้น แต่รู้ไหมว่าเป็นการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างดิน ทำให้ดินแข็งจับกันเป็นก้อน และยังทำลายธาตุอาหาร จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อดิน จึงอยากขอความร่วมมือให้ชาวนาหยุดเผาตอซังข้าว เพราะจะทำให้เกิดหมอกควัน ควันพิษ เกิดฝุ่นละอองเถ้าเขม่า ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อีกทั้งยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มลภาวะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรเส้นทางจราจรไปมา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายได้ และยังมีโทษตามกฎหมายมาตราต่างๆ หากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งสาธารณะอีกด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล.ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก :สัมภาษณ์,สัมภาษณ์. 16 มีนาคม 2559.
เรียบเรียงโดย:อังศุมาลิน รัตนจิตร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา