เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ขอนแก่น ยืดเวลาชำระหนี้ ชาวนากว่า 50,000 ราย หลังภัยแล้งปีนี้วิกฤติหนัก

29 กุมภาพันธ์ 2559
3,281
ในปีที่ผ่านมาชาวนาประสบภัยแล้งจัด ทำให้สูญเสียรายได้จากการทำนาข้าว อีกทั้งยังเสียเงินลงทุนไปอย่างเปล่าประโยชน์ ธ.ก.ส.ขอนแก่น จึงเห็นใจและยืดเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรหลังประสบภัยแล้งหนักในปีที่ผ่านมา
นายธนู โตสัจจะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ขอนแก่น เผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งจนถึงขั้นวิกฤติหนัก เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมานั้น ได้ทิ้งช่วงนานไม่มีฝนตกตามฤดูการณ์ อีกทั้งน้ำใต้ดินยังมีปริมาณน้อย ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาของเกษตรกร จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาผลผลิตมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ธ.ก.ส. จึงต้องกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 มาตรการ โดยเฉพาะการพักชำระหนี้เป็นเวลา 2 ปี มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุดรวม 52,175 ราย วงเงินรวม 6,909 ล้านบาท
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายธนู โตสัจจะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2559
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ปาริฉัตร โพพันเรือ.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น