เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐตั้งบรรษัทที่ดินปล่อยเช่าชาวนา

15 กุมภาพันธ์ 2559
2,283
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอตั้งบรรษัทที่ดิน แทนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อบริหารทรัพย์สินที่เป็นที่ดินของเกษตรกรยากจน ซึ่งจะหลุดจำนองหรือจะถูกยึดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ บรรษัทที่ดินจะซื้อที่ดินดังกล่าวมาให้เจ้าของรายเดิมเช่าทำการเกษตรต่อ 5 ปี หลังจากนั้นเกษตรกรสามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากบรรษัทที่ดินเพื่อซื้อที่ดินกลับคืนได้ แต่ต้องผ่อนชำระอย่างต่ำ 10 ปี เพื่อป้องกันนายทุนมากว้านซื้อที่ดิน

สำหรับแหล่งเงินของบรรษัทที่ดินจะมาจากการทำซีเคียวริไทเซชั่น หรือการแปลงสินทรัพย์ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ และออกพันธบัตร โดยระยะแรกจะให้รัฐบาลค้ำประกันเพื่อให้พันธบัตรมีต้นทุนต่ำ 2-3% จะได้ปล่อยกู้เกษตรกรได้ 6-7%


นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ บรรษัทที่ดินจะใช้เครือข่ายสาขาของ ธ.ก.ส. ในการติดต่อกับเกษตรกร ทำการประเมินราคาที่ดิน เพราะที่ดินบางแห่งไม่ใช่ที่การเกษตร ซึ่งกรณีนี้เอเอ็มซีจะไม่รับซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบว่าผู้ที่ถูกยึดที่ดินเป็นเกษตรกรตัวจริง


แหล่งที่มาของข้อมูล : "รัฐตั้งบรรษัทที่ดินปล่อยเช่าชาวนา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/414719

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.posttoday.com/biz/gov/414719