เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนุนเกษตรกรตำบลเทพรักษาเลี้ยงโค?กระบือ

12 พฤศจิกายน 2561
2,061

นายเรืองยศ? ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ อ.สังขะ จัดโครงการ "คนรวมตัว วัวรวมคอก" ที่บริเวณที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสน ในเขตบ้านลันแต้? หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อำเภอสังขะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความเข้มแข็งมากขึ้นเนื่องจากบริเวณแถบนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมไม่สามารถทำการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นได้ที่ผ่านมาเกษตรเลือกปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก ซึ่งปัจจุบันรายายางพาราได้ตกต่ำ ทางสมาชิกในโครงการฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 50 ราย จึงขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการส่งเสริมเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สูงขึ้นเป็นที่เนิน สำหรับสร้างคอกสัตว์ สำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์ และทำเพิกพักชั่วคราว จากนั้นนำโค-กระบือ ของสมาชิกมาเลี้ยงไว้รวมกัน จัดเวร ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้า เพื่อให้สมาชิกที่เหลือมีเวลาว่างไปทำกิจกรรมอย่างอื่น การรวมกลุ่มกันเลี้ยงเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ปลูกหญ้าร่วมกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน จึงเป็นการสร้างคนรวมตัว วัวรวมคอก


นายเรืองยศ? เผยว่า พื้นที่แถบนี้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เนื่องอยู่ใกล้แหล่งน้ำและมีพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพียงพอ อำเภอสังขะโดยสำนักงานปศุสัตว์จึงเข้ามาส่งเสริม ซึ่งเรื่องสำคัญที่สุดในการเลี้ยงสัตว์คือเรื่องอาหารสัตว์จึงต้องมีแปลงปลูกหญ้า การที่จะทำแปลงหญ้าได้ต้องเริ่มต้นที่น้ำก่อน ขณะนี้มีแหล่งน้ำ มีแปลงปลูกหญ้าแล้ว ปีนี้อำเภอได้สนับสนุนงบประมาณเครื่องบดอาหารสัตว์และสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกแปลงหญ้าได้มากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ และสามารถเพิ่มจำนวนสัตว์ได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :