เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรชัยภูมิสั่งงดทำข้าวนาปรัง รับสถาการณ์ภัยแล้ง

16 กุมภาพันธ์ 2559
5,032
นายดำรงฤทธิ์ หล่อคำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ปิดเผยว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดชัยภูมิก็เริ่มประสบกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจากการประชุม เกษตรอําเภอทุกอําเภอ ร่วมกับ หัวหน้าจัดสรรน้ำโครงการชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยคาดว่า จังหวัดชัยภูมิ จะเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งมาก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยในปีนี้จังหวัดชัยภูมิ จะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก และจัดสรรน้ำ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเป็นลําดับต่อไป ส่วนการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงขอให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ทดแทนการทํานาปรังที่ต้องการปริมาณน้ำเพื่อการเพาะปลูกมาก ซึ่งหากปริมาณน้ำไม่เพียงพอจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปรัง เสียหาย เกษตรกรเกิดการขาดทุน
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชอายุสั้น เป็นพืชทางเลือก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พริกขี้หนู พืชผักสวนครัว เป็นต้น สำหรับการปลูกพืชอายุสั้น นอกจะเป็นการลดการ ใช้น้ำเพื่อการเกษตรและสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังสามารถปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด สามารถลดต้นทุน การผลิต บํารุงรักษาดินได้เป็นอย่างดี
อีกอย่างเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว ควรรักษาสภาพ ความชื้นในดิน โดยการไม่เผาตอซังข้าว เพื่อใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ลดการระเหยและอนุรักษ์น้ำในดินในช่วงฤดูแล้งในระดับหนึ่ง
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร ในช่วงหน้าแล้งนี้ งดการทํานา ปรัง เลือกปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ร่วมอนุรักษ์น้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป โดยสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิโทร. 044-812117

แหล่งที่มาของข้อมูล:กิตติ วัฒนกสิการ .สัมภาษณ์. 4 กุมภาพันธ์ 2559.
เรียบเรียงโดย:ประวิทย์ ชลกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา