เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ขอนแก่น จัดโครงการนาแปลงใหญ่
09 กุมภาพันธ์ 2559
2,340
การปรับโครงสร้างนาข้าวโดยเปลี่ยนจากนาข้าวที่มีขนาดเล็กให้เป็นนาข้าวขนาดใหญ่ หรือเรียกกันว่านาแปลงใหญ่ เป็นการปรับโครงสร้างนาข้าวเพื่อให้มีการผลิตที่ได้คุณภาพและยั่งยืนต่อไป
การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้แก่ชาวนาทั้งประเทศ เป็นการทำนาแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
จังหวัดขอนแก่นกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีพื้นที่ร่วมโครงการทั้งหมด 12 อำเภอ ซึ่งแต่ละจุดจะมีพื้นที่มากกว่า 3,000 ไร่ โดยโครงการนี้จะเน้นในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยมีการกำหนดเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชมมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายคนอง ประสารฉ่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ , สัมภาษณ์ 3 กุมพาพันธ์ 2559
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×