เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดอุบลฯ เชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

09 กุมภาพันธ์ 2559
4,910
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตร ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรแต่ละอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี รวม 25 ศูนย์ฯ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ที่ทำนา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบภัยแล้ง เกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน
นายอาคม ศรีประภาพงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมดำเนินการจัดอบรมให้เกษตรกร ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่15 กุมภาพันธ์ - 31พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการปฏิรูปการเกษตร สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การให้ความรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่แก่เกษตรกร


สำหรับหลักการในการอบรม จะอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรในแต่ละอำเภอ ซึ่งทั่วประเทศมี 882 ศูนย์ฯ จังหวัดอุบลราชธานีมี 25 ศูนย์ จาก 25 อำเภอ เป็นศูนย์ฯที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าว 22 ศูนย์ และศูนย์ฯพัฒนาเกี่ยวกับมันสำปะหลังอีก 3 ศูนย์ กำหนดจัดอบรมอำเภอละ1ศูนย์ ศูนย์ละ5 รุ่น รุ่นละ50คน รวมทั้งหมด 250 คน ต่อหนึ่งศูนย์ฯ รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 6,250 คน อบรมคนละ15วัน โดยแบ่งออกเป็น 3ช่วง ช่วงละ5วัน แต่คนหนึ่งๆจะไม่ได้อบรมครั้งเดียวยาว15วัน แต่จะอบรมช่วงละ5วัน แล้วพัก จากนั้นก็มาอบรมอีกให้ครบ 15วัน วันละ6ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมง จึงจะถือว่าผ่านการอบรม โดยแต่ละวันจะมีค่าเดินทางไปกลับ แบบเหมาจ่ายให้คนละ 200 บาท รวม15วัน เป็นเงิน 3,000 บาท และมีอาหารกลางวันเลี้ยงฟรี
สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 และได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 2.เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 15 ปีไม่เกิน 65 ปี 3.หนึ่งครัวเรือน สามารถอบรมได้1คน 4.ต้องมีที่อยู่อาศัยหรือมีที่ทำการเกษตรอยู่ในอำเภอที่ตั้งศูนย์ 5.เกษตรกรจะต้องสามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร15วัน ซึ่งเนื้อหาการอบรมนั้นจะแบ่งเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ โดยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย สร้างโอกาสทางการแข่งขันโดยหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นเกษตรกรที่จะเข้าอบรมจะต้องมีเวลาและต้องมีความสนใจ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สามารถดำรงชีพในช่วงวิกฤตภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าตกต่ำได้ เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน หรือโทร 045-311052-3 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มาของข้อมูล : อาคม ศรีประภาพงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ,สัมภาษณ์ ,29 กุมภาพันธ์ 2559.
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี