เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรแฟร์ 2559 เชื่อมโยง พัฒนา เพิ่มมูลค่าข้าว

30 มกราคม 2559
3,461
กรมการข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าว จะจัดงานตลาดข้าว SME เกษตรแฟร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต
ตลอดถึงการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กรมการข้าวจึงได้จัดกิจกรรมตลาดข้าว SME ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวคุณภาพพิเศษ ส่งเสริมด้านการตลาด และขยายฐานผู้บริโภคและการค้าขายภายในประเทศ

รวมถึงเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการพบผู้บริโภค ด้วยการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวคุณภาพพิเศษให้เป็นที่รู้จัก สร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ และความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดง นิทรรศการโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด องค์ความรู้คุณค่าโภชนาการของข้าวไทย ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่าย

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวของผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและเลือกซื้อผลิต ภัณฑ์ข้าว ซึ่งกำหนดวันในการเจรจาในวันที่ 2 และ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-15.30 น.

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษหลายชนิดและสินค้าแปรรูปเพื่อสุขภาพจากทุกภาคทั่วไทย สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวมากกว่า 20 กลุ่ม อาทิ กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาวมวลชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ จ.พัทลุง กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หนองแว่น บริษัท อุทัยธานี แกรนารี่ จ.อุทัยธานี กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง กลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์ยายแย้ม จ.บุรีรัมย์ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด จ.สุรินทร์

ซึ่งสินค้าคุณภาพที่มาจำหน่ายในงาน ได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ อีกมากมาย

ประชาชนที่ร่วมงานตลาดข้าว SME เกษตรแฟร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโซน L หน้าอาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นอกจากจะได้เห็นพัฒนา การของกระบวนการข้าวไทยแล้ว ก็ยังจะได้ซื้อสินค้าในราคาถูกที่ผู้ผลิตเป็นผู้นำมาจำหน่ายเองโดยตรงอีกด้วย.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เกษตรแฟร์ 2559 เชื่อมโยง พัฒนา เพิ่มมูลค่าข้าว.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://dailynews.co.th/agriculture/375425

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://dailynews.co.th/agriculture/375425