เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการค้าภายใน เตือน เกษตรกรระวังพ่อค้ารถเร่ โกงตาชั่ง ซื้อข้าวเปลือก

26 มกราคม 2559
3,769
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ผู้ประกอบการใช้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายตรวจชั่งตวงวัดประจำสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ ของกรมฯ ได้ออกตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกบริเวณบ้านกลัน ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ พบรถกระบะต่อข้างสูงบรรทุกข้าวเปลือกที่รับซื้อมาจากเกษตรกร จึงได้ขอตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงที่ใช้รับซื้อข้าว ปรากฏว่าเมื่อวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา 60 กิโลกรัม ลงบนเครื่องชั่ง เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักได้น้อยกว่าความเป็นจริงถึง 9 กก. แสดงว่าเครื่องชั่งสปริงดังกล่าวมีการแก้ไขดัดแปลงให้มีความคลาดเคลื่อนผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ตามที่กฎกระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงได้จับกุมเจ้าของเครื่องชั่งส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในข้อหาใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงให้เอาเปรียบในการซื้อขายสินค้า อันเป็นความผิดตามมาตรา 76 (2) แห่ง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
"กรมฯ จะจัดส่งนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือก และผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะการโกงน้ำหนักเป็นการซ้ำเติมเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอยู่แล้ว ดังนั้น หากเกษตรกรรายใดพบเบาะแส รถกระบะลักษณะดังกล่าว ที่ซื้อขายข้าวเปลือกใช้เครื่องชั่งน้ำหนักไม่ถูกต้อง หรือเคยถูกหลอกลวงในลักษณะนี้ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 กรมฯ จะส่งนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบทันที หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอาญา ตามฐานความผิดฉ้อโกงประชาชน"

ทั้งนี้ ขอเตือนเกษตรกร หากขายข้าวเปลือกให้กับรถรับซื้อ ให้ตรวจสอบดูที่เครื่องชั่งน้ำหนัก ต้องมีลักษณะถูกต้องตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงถูกต้อง และได้ให้คำรับรองไว้แล้ว โดยตรวจสอบดูว่า คำรับรองที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำไว้ที่ด้านหน้า และด้านหลังของหน้าปัดเครื่องชั่งทั้ง 2 ข้าง รวมเป็น 4 แห่ง และที่ฝาประกอบด้านละ 3 แห่ง ทั้ง 2 ด้าน รวมเป็น 6 แห่ง ต้องมีลักษณะมองเห็นตราเครื่องหมายคำรับรอง (รูปขอบนอกของครุฑ) ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของการถอด ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งเครื่องหมายคำรับรองดังกล่าว หากไม่แน่ใจ หรือสังเกตเห็นว่าเครื่องชั่งอาจจะไม่ถูกต้อง ให้หลีกเลี่ยงการขายข้าวเปลือกแก่ผู้รับซื้อรายนั้น และให้สังเกตพฤติกรรมที่เป็นข้อสงสัย เช่น ทะเบียนรถ ลักษณะของเครื่องชั่ง รูปพรรณของผู้รับซื้อ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตาม และจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กรมการค้าภายใน เตือน เกษตรกรระวังพ่อค้ารถเร่ โกงตาชั่ง ซื้อข้าวเปลือก.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/567852