เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ขอนแก่นแล้งจัดเหลือน้ำใช้ 6% แนะเกษตรกรงดทำนาปรังเด็ดขาด
26 มกราคม 2559
2,842
เนื่องจาก สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ในขณะนี้ว่า มีปริมาณกักเก็บอยู่ประมาณ 707 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเพียง 29 % ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงเพียง 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 6 % ของเท่านั้น ขณะนี้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ต้องลดการระบายลง จากเดิมวันละ 8 แสนลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการรักษาสภาพนิเวศของลำน้ำพอง ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ปีนี้ถือว่ามีปริมาณต่ำสุดในรอบ 10 ปี
เกษตรจังหวัดขอนแก่น จึงได้ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร ให้งดปลูกข้าวนาปรัง โดยเด็ดขาดเพราะจะเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น พร้อมแนะนำเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่น ที่มีลู่ทางการตลาดที่ดีทดแทนข้าวนาปรังและต้องเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น เพื่อให้การเพาะปลูกพืชผลเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรในภาพรวม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆ
ซึ่งขณะนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนได้ ได้ดำเนินการ ส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ด้วย การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย แบบครบวงจรไปจนถึงการประกันราคารับซื้อผลผลิตคืนด้วย ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วที่ เขตอำเภอเมือง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 ราย บนพื้นที่ 300 ไร่ เน้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนในเขตอำเภอชุมแพ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองแบบครบวงจรเช่นกัน มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 272 ราย รวมพื้นที่ 900 ไร่ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับเกษตรกรในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอีกจำนวนมาก
ดังนั้นแล้ว ขอให้เกษตรกรตะหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังโดยเด็ดขาด และ ควรเปิดใจยอมรับ การปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวต่อ ไป หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้โดยตรงที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-246753

แหล่งที่มาของข้อมูล : ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก .เกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2559
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น