เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
นาข้าวเชียงใหม่ประสบภัยแล้ง
27 มกราคม 2559
1,148
สถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559 เริ่มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่น้อยกว่าทุกปี ดังนั้นในพื้นที่ที่มีปัญหา ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ และขอให้พี่น้องประชาชน เกษตรกรผู้ใช้น้ำแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้แจ้งสถานการณ์น้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ และพร้อมรับมือในการเกิดปัญหาในเรื่องน้ำต่อไป
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ปริมาณน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำฝนสะสมน้อยกว่าปกติ อยู่ร้อยละ 33.74 รวมถึงน้ำในแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขาต่างๆ ต่ำกว่าปกติ ซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2558 มีอยู่ประมาณ 262 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าน้อยกว่าปกติ ถึงร้อยละ 84 รวมถึงปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารานั้น ภาพรวมล่าสุดมีปริมาณน้ำเหลือกักเก็บทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 18.88 โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำทั้งหมด 68.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25.87 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำทั้งหมด 31.142 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.84 ของความจุอ่าง ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง ที่มีพื้นที่จำนวน 571,000 ไร่ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกษตรกรลดจำนวนการทำนาปีลง อยู่ที่ประมาณ 490,000 ไร่ และงดการนาปรังจนกว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือเปลื่ยนมาเลี้ยงสัตว์ทดแทนในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในการขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกร
สำหรับด้านชลประทาน ได้มีวางแผนควบคุมปริมาณน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน เนื่องจากปริมาณน้ำที่ได้รับมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสำหรับใช้ตลอดฤดูแล้ง ปี 2559 มีปริมาณอยู่ที่ 35 ล้าน ลบ.ม. โดยจะส่งน้ำให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง เพื่อให้น้ำไหลลงมาพื้นที่ตอนล่างจะมีการส่งน้ำ 1 วันต่อสัปดาห์ ในปริมาณไม่เกิน 1.73 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้ส่งน้ำได้ 20 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมพล แสนคำ. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2559.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×