เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะจัดรูปแบบแปลงนาใหม่

18 มกราคม 2559
3,055
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ แนะเกษตรกรชาวนาจัดรูปแบบแปลงนาใหม่ ในลักษณะไถและปรับหน้าดินใหม่ ลบคันดินเดิม สร้างคันดินใหม่ ให้ง่ายต่อการจัดการแปลงนา ตามโครงการการพัฒนาหนองบัวไชยวาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการจัดรูปแปลงนารูปแบบใหม่นี้ จะช่วยให้เกษตรกรนำเครื่องจักรกลเข้าไปในแปลงนาได้ง่ายขึ้น การขนส่งสะดวก การควบคุมจัดการระบบน้ำง่ายขึ้น ส่งผลให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
นางสาวลำไพ สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ กล่าวว่า ทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดรูปแบบแปลงนาให้ใหม่ ตามโครงการพัฒนาหนองบัวไชยวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ที่บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่3 หมู่8 และหมู่13 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดรูปแปลงนาใหม่ จากแปลงนาเดิมที่บิดเบี้ยว แปลงนาขนาดเล็ก ด้วยการไถลบคันดินเดิม แล้วสร้างคันดินใหม่ ทำให้คันดินมีความกว้างและสูงกว่าเดิม ทำแปลงนาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อง่ายต่อการจัดการ และปรับระดับพื้นดินไม่ให้ลาดเอียงมากเกินไป นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสภาพดิน ไถกลบตอซังข้าวและปรับปรุงบำรุงดินด้วยการหว่านเมล็ดปอเทือง ซึ่งจะเป็นปุ๋ยพืชสดที่สามารถเพิ่มยูเรียได้15-20%ต่อไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติม ว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะต้องมีโฉนดในพื้นที่นาที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดิน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดการพัฒนาแปลงนาให้ทั้งหมด โดยเฉพาะการจัดรูปแปลงนาใหม่นั้น มีส่วนสำคัญมากในการที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก ซึ่งถ้าหากจัดรูปแปลงนาได้เหมาะสมแล้ว จะทำให้ง่ายต่อการขนส่งวัตถุดิบในการเพาะปลูก และสะดวกในการนำรถไถหรือเครื่องจักรเข้ามาทำงาน การนำน้ำจากแหล่งน้ำเข้ามาในแปลงนาก็สะดวก และง่ายต่อการควบคุมการระบายน้ำที่ท่วมขัง สามารถทำได้อย่างมีระบบ เป็นการพัฒนาปรับปรุงผืนดินสำหรับการเพาะปลูกข้าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวได้ดียิ่งขึ้น
แหล่งที่มาของข้อมูล : คุณลำไพ สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ,สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2559.
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี