เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กาฬสินธุ์ช่วยชาวนาพลิกวิกฤติแล้ง

14 มกราคม 2559
3,248
กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่แปลงนาสาธิตบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายประเทือง บุตรวงค์ นายกเทศมนตรีอิตื้อ เป็นประธานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุทธิดล วงศ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกร จำนวน 300 คนร่วมโครงการ
นายสุทธิดล วงศ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งหวังให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง โดยให้มีการดำเนินการอย่างยั่งยืน แนวทางหนึ่งที่นำมาใช้คือการปรับปรุงบำรุงดินโดยรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุในดิน ที่จะเป็นการแก้ปัญหาการเผาตอซัง รักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน โดยสถานีพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มคุณภาพดิน ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้างได้เป็นอย่างดี ในฤดูแล้งนี้จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน หมอดินอาสา ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ฟื้นฟูสภาพดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย และอบรมหมอดิน ที่เขตอำเภอยางตลาด ซึ่งกำลังประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะ ต.อิตื้อ ที่มีสภาพดินเค็ม ทั้งนี้มีพื้นที่ร่วมโครงการประมาณ 500 ไร่

นายประเทือง บุตรวงค์ นายกเทศมนตรีอิตื้อกล่าวว่า พื้นที่ตำบลอิตื้อ 9 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตชลประทาน สภาพดินเค็ม ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทำนา พืชสวน อาศัยน้ำฝนเป็นปัจจัยหลัก ขณะที่ที่ผ่านมาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงได้ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการไถกลบตอซังดังกล่าว เพื่อปลูกจิตสำนึกเกษตรกร ที่เป็นชาวนา ชาวสวน งดการการเผาตอซังและเศษวัชพืช มาเป็นการไถกลบและหว่านปุ๋ยพืชสด โดยพ่นปุ๋ยน้ำหรือสาร พด. ที่ได้จากการหมักอินทรีชีวภาพ เพื่อช่วยให้การย่อยสลายเร็วขึ้น ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม ให้เป็นดินดี มีธาตุอาหาร ปลูกพืชผักได้ผลผลิตสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงว่างเว้นจากการทำนา และเพื่อเสริมความรู้ทักษะให้กับเกษตรกร โดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม พร้อมอบรมให้ความรู้แก่หมอดินประจำหมู่บ้านและเกษตรกรดังกล่าว ซึ่งเป็นการพลิกวิกฤตภัยแล้งให้เกิดคุณค่า โดยฟื้นฟูสภาพดิน พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรับมือภัยแล้ง เพื่อปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศ ที่จะลดความเสียหายและได้ผลผลิตที่คุ้มค่าด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กาฬสินธุ์ช่วยชาวนาพลิกวิกฤติแล้ง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/36976