เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดอุบลฯ รณรงค์ไถ่กลบตอซังข้าว

05 มกราคม 2559
2,465
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ให้เกษตรกรชาวนาไถ่กลบตอซังข้าวแทนการเผา เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมแนะ ผลกระทบจากการเผาตอซังข้าว ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างมลพิษทางอากาศ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากหมอกควันที่ปกคลุมถนน
นายอาคม ศรีประภาพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไถ่กลบตอซังข้าวแทนการเผา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน -มกราคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ดินยังมีความชื้น ง่ายต่อการไถกลบ โดยตั้งเป้ารณรงค์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการไถ่กลบตอซังข้าวแทนการเผา ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรเอง
รักษาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติม ว่า การไถ่กลบตอซังข้าว ถือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาดิน ซึ่งมีความจำเป็นมากในการเพาะปลูก เนื่องจากโครงสร้างของดินเกิดความเสื่อมโทรมจากการที่เกษตรกรมีการใช้ที่ดินในการเพาะปลูกมาอย่างต่อเนื่อง และทุกปีในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวจะมีการเผาตอซังข้าว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้น ตลอดจนทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังไปทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินให้ลดน้อยลง หน้าดินมีความแข็งกระด้าง และต้องหันไปใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิต ทำให้มีต้นทุนในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญการไถกลบตอซังข้าว เป็นการนำเศษซากพืช หมุนเวียนกลับสู่ดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรไถ่กลบตอซังแทนการเผา ให้รู้ถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาดินอย่างรู้คุณค่า รู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาพื้นดินทำกิน ให้ยั่งยืนต่อไป
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายอาคม ศรีประภาพงศ์ รักษาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี , สัมภาษณ์. 29 ธันวาคม 2558
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี