เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาบุรีรัมย์เดือดร้อนหนัก หลังเขื่อนใหญ่บุรีรัมย์ งดส่งน้ำทำนาปรัง กว่า 20,000 ไร่โดยเด็ดขาด

28 ธันวาคม 2558
3,815
เขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้งดส่งน้ำให้เกษตรทำนาปรัง หลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ และตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำแล้ว ว่ามีมติร่วมกันว่า ปีนี้จะงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง ถึงแม้ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเหลืออยู่ 56 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมด เนื่องจากเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ทำนาปรัง โดยทุกปีเกษตรกรทำกว่า 20,000 ไร่
เนื่องจากต้องเก็บสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานประชาชนประสบภัยแล้ง ชี้หากเกษตรกรรายใดฝืนทำนาปรังต้องรับความเสี่ยงเอง ต้องยอมรับต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเอง เนื่องจากเป็นมติของกลุ่มผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่
ด้านนายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่าถึงแม้ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำนางรองจะมีอยู่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่าง แต่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ และเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ และเหมาะสม
ซึ่งผู้ใช้น้ำก็เห็นชอบร่วมกันว่า ให้งดปล่อยน้ำทำนาปรังเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมร้องขอให้ประชาชนในเขตบริการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรผู้ทำข้าวนาปรัง สามารถปรับเปลี่ยนการทำเกษตรไปปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย อาทิ ผักบุ้ง คะน้า หอม แตงกวา ฯลฯ ทดแทนการทำข้าวนาปรังในช่วงนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในช่วงของหน้าแล้งนี้

แหล่งที่มาของข้อมูล:สุพัฒน์ ฤทธิชู,สัมภาษณ์ 11 ธันวาคม 2558.
เรียบเรียงโดย:พรชัย พิมขุนทด.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา