เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลฯ เตือนชาวนาโคราชชะลอปลูกข้าว หวั่นน้ำมีไม่เพียงพอ

24 พฤศจิกายน 2558
3,410
ด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 7 อำเภอ 28 ตำบล 228 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอพระทองคำ เทพารักษ์ ด่านขุนทด ขามสะแกแสง โนนไทย คง และอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งได้สั่งการให้อำเภอเร่งให้การช่วยประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง
นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา เปิดเผย สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 5 เขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำปลายมาศ ล่าสุด มีปริมาณน้ำรวม 452.95 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47.78 ของความจุรวม 938.12 ล้าน ลบ.ม.โดยเขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 135.75 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 41.84 ของความจุรวม 314 ล้าน ลบ.ม.
จากปัญหาน้ำเหลือน้อยจำเป็นต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ลงเหลือร้อยละ 10 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดกว่า 600,000 ไร่ หรือไม่เกิน 60,000 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
นางนรินทร์ จงกล ชาวนาบ้านตะคร้อ ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จะประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปี เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน บ่อน้ำที่มี ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ แห้งขอดทุกปี
บางครั้งชาวนาที่ทำนาปรัง หลายรายต้องซื้อน้ำทำนา รถละ 100 บาท และทุกๆปีก็จะเกิดปัญหาการแย่งน้ำทำนาของเกษตรกร เกิดการทะเลาะวิวาท บางทีถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกัน จึงต้องการให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องช่วยลงมาดูแลชาวบ้านอาทิ การแนะนำอาชีพ ส่งเริมการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีรายได้ ไม่ต้องออกไปขายแรงงานนอกพื้นที่

แหล่งที่มาของข้อมูล : ชิตชนก สมประเสริฐ:สัมภาษณ์,สัมภาษณ์. 18 พฤศจิกายน 2558.
เรียบเรียงโดย : อังศุมาลิน รัตนจิตร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา