เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอนแก่นแล้งจัด ข้าวยืนต้นตาย หลายร้อยไร่

24 พฤศจิกายน 2558
3,032
ความแห้งแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงนาน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในหลายๆ จังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภัยแล้งไม่ใช่แค่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนที่น้อยลงทำให้ไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชาวนาที่ขาดแคลนน้ำในการ ปลูกข้าว แม้ว่าชาวนาจะอาศัยน้ำใต้ดินมาแก้ปัญหา แต่ปริมาณน้ำก็ยังไม่เพียงพอทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายเป็นจำนวนหลายร้อยไร่
จากการสัมภาษณ์ นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ได้รับรายงานการเกิดภัยแล้งบ้างแล้ว ในพื้นที่ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพราะในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีคลองส่งน้ำ เกษตรกรจะอาศัยน้ำฝนในการทำนาข้าวหากปีไหนที่ฝนทิ้งช่วง หรือ ตกไม่ตรงตามฤดูกาลก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้งจากการขาดคลานน้ำ ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่น้อยมาก หรือ ในบางปีก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลย
จากนั้นทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งขณะนี้มีนาข้าวของเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 100 ไร่ ซึ่งเกษตรกรต่างให้ข้อมูลไปในทางเดียวกัน คือ ปัญหาที่พบนั้นคือขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วงนาน จึงส่งผลให้ข้าวที่กำลังจะออกรวงยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก หรือบางแปลงที่ให้ผลผลิตข้าวก็จะลีบให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ถึงแม้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาโดยการดึงน้ำใต้ดินมาใช้แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะความแห้งแล้งที่ติดต่อกันมาหลายปีนั้น ทำให้น้ำใต้ดินน้อยลง อีกทั้งเกษตรกรขุดเจาะน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมากขึ้น จึงทำให้น้ำใต้ดินนั้นไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวอีกต่อไป
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ทำเรื่องเสนอแก่ นายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และได้รับเรื่องไว้เพื่อเสนอต่อให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ เป็นที่เรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไร จึงฝากถึงเกษตรกรให้ติดตามข่าวสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยกันขอนแก่น สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น จะแจ้งให้ทราบข้อมูลอีกครั้ง
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายไชยยศ สอนถม.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น,สัมภาษณ์ 19 พฤษจิกายน 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น