เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการข้าว เจาะตลาดข้าวไทยในจีน

16 พฤศจิกายน 2558
3,654
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ ลดต้นทุนการผลิต โดยเริ่มจากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่ และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานนั้น
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า ล่าสุดกรมการข้าวได้มอบหมายให้กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจัดแสดงสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษ The 17th china (Shantou)International Food Expo 2015 Thailand Commercial Shantou Fair ณ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าข้าว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวGI และข้าว Q สู่ผู้บริโภค ในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น

ทั้งนี้ กรมการข้าวเล็งเห็นศักยภาพของประเทศจีนในการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลูกใหม่ แม้ว่าจะสามารถผลิตข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศได้ แต่ก็นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทยเกรดพรีเมียมและมีกำลังซื้อสูง ทั้งในกลุ่มลูกค้าระดับครัวเรือนทั่วไป และลูกค้าองค์กร เช่น กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหารไทย ในจีน โรงแรม เนื่องจากคุณสมบัติของข้าวที่นอกจากความนุ่มแล้ว ยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ที่ ชวนรับประทาน แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือ คุณภาพของข้าวที่ไม่มีความหอมลดลงจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ในการจัดแสดงสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษครั้งนี้ ได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ จำนวน 25 คน จาก 4 จังหวัด เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 1. จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ บริษัท อุทัยธานีแกรนารี จำกัด สินค้า, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์ 2.จังหวัดพัทลุง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง (GI), กลุ่มวิชชาลัยรวงข้าว (มาตรฐานอินทรีย์), วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด สาขาพัทลุง, วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน 3.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง 4.จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด โดยมีสินค้าข้าวที่นำไปร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง, ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับการรับรองการผลิตและเป็นสินค้าคุณภาพ เช่น มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand), มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว หรือ GAP, มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (GMP), ใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI), ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว เป็นต้น ?การจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวนาไทยจะประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านข้าวไทยให้ผู้บริโภคในตลาดของประเทศจีนโดยตรง จึงมีการนำข้าวหอมมะลิแท้ๆ และข้าวคุณภาพพันธุ์อื่นๆ จากแหล่งผลิตข้าวในประเทศไทยไปหุงให้ชิม พร้อมกับสำรวจพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจที่ผู้บริโภคมีต่อข้าวไทยและนำสินค้าข้าวส่วนหนึ่งจำหน่ายภายในงาน แต่หากลูกค้าหรือผู้ประกอบการสนใจสั่งซื้อในปริมาณมากก็สามารถเชื่อมโยงธุรกิจการค้าภายในงานได้โดยตรง? อธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อและว่า

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรยังได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ด้วยการทัศนศึกษาดูงาน และนำประสบการณ์ความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ทั้งการเข้าพบผู้บริหารของกรมเกษตรในเมืองซัวเถาเพื่อรับทราบข้อมูล ด้านการเกษตรและนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การสำรวจตลาดค้าข้าว ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร เยี่ยมชมสหกรณ์ซุ่ยเจี๋ยเครื่องจักรกลการเกษตรในเขตเฉาหยางซึ่งมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำนากว่า 100 เครื่อง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กรมการข้าว เจาะตลาดข้าวไทยในจีน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/188375