เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธกส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกร รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 58-59

04 พฤศจิกายน 2558
3,287
4 พ.ย.58 นายสมบูรณ์ ดาสี ผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ฝ่ายนโยบายของรัฐ เปิดเผยภายหลัง การประชุมเร่งดำเนินการส่งเสริมเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2558/59 ที่ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ว่า คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับธกส. รวม 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร และ3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2558/59ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีเงินเหลือจากการลดดอกเบี้ย นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อการดำรงชีพเพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ผอ.ธกส.ฝ่ายนโยบายของรัฐ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2558/59 เป็นหนี้เกษตรกรนับล้านราย แนวทางให้การช่วยเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับการลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาท/ราย จะได้ลดไปจนกว่าจะชำระคืนเสร็จแต่ไม่เกิน 6 เดือน ส่วนแนวทางที่ 2 สินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่า เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด โดยเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร และแนวทางสุดท้าย สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2558/59 โดย ธกส.เจรจาต่อรองราคากับผู้ซื้อเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้กู้ประกอบการตัดสินใจ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ธกส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกร รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 58-59.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/187066