เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรขอนแก่น แนะเกษตรกรเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ

02 พฤศจิกายน 2558
4,231
นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แนะเกษตรกรรุ่นใหม่ ควรเข้าเรียนรู้และ ศึกษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบ ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ เพื่อเป็นต้นทุนและหาประสบการณ์เพิ่มเติม เสริมความรู้เพื่อต่อยอดในอนาคต
โดยทางเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการแปลง บริหารแปลงนา ให้เกิดประโยชน์สูงสูด จึงได้จัดทำโครงการดำเนินการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรผู้สนใจเรียนรู้การจัดการแปลงนาเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการดำเนินการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความแข็งแรงสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศักยภาพของพื้นที่และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

สำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการในพื้นที่อำเภอซำสูง พื้นที่ 5,000 ไร่ จำนวนเกษตรกร 994 ราย ครอบคลุม 5 ตำบล ซึ่งภายใต้โครงการนี้ จะส่งเสริมให้ แปลงนำร่องนี้เป็นศูนย์ศึกษาดูงาน ในเรื่องของการทำนาแบบปราณีต เพื่อให้ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ พร้อมทั้งมีการสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุนแบบครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการตลาด เพื่อเป็นแบบอย่่างให้เกษตรกชาวนารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องต่อไป


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1. เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. มีรูปแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณการในพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการในลักษณะแปลงใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่

เกษตกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่เติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-246753

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายไชยยศ สอนถม.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น,สัมภาษณ์ 20 ตุลาคม 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น