เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรอำเภอสังขะ สุรินทร์ แนะใช้สกีแหวกต้นข้าวเพื่อตัดพันธุ์ข้าวปน

02 พฤศจิกายน 2558
6,035
การคัดพันธุ์ข้าวนั้น เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชาวนาเคยทำกันมาช้านาน โดยชาวนาจะทำการคัดเลือกข้าวจากแปลงนาที่ไม่มีข้าวสายพันธุ์อื่นปน ไม่มีโรคและแมลงรบกวน จากนั้นก็จะคัดเอาเฉพาะรวงที่สมบูรณ์ไว้สำหรับทำพันธุ์ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดข้าว เช่น แก้ปัญหาเมล็ดร้าว เมล็ดบิดเบี้ยว และข้าวปน แต่การตัดพันธุ์ข้าวปนนั้น อาจจะไปเหยียบต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวเสียหาย จึงมีการคิดค้นเครื่องมือที่จะมาแหวกต้นข้าวเพื่อตัดพันธุ์ข้าวปน ทีสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น
นายมานิตย์ สีพูแพน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้สาธิตการใช้สกีแหวกต้นข้าวเพื่อตัดพันธุ์ปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งการใช้สกีแหวกต้นข้าว จะทำให้ไม่เหยียบต้นข้าวเสียหาย โดยเฉพาะต้นข้าวปีนี้ที่ต้นสูงมาก ซึ่งสมาชิกแปลงพันธุ์ข้าวนั้นรู้สึกพอใจ และเข้าใจการตัดพันธุ์ข้าวปนที่สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งการตัดพันธุ์ข้าวปนนั้น เป็นการรักษาพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ มีลักษณะถูกต้องตรงตามลักษณะพันธุ์ และเพื่อกำจัดข้าวเรื้อ ข้าวปน หรือข้าวกลายพันธุ์ เพราะหากเกิดการปะปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงเมล็ดเดียว หรือข้าวเรื้อเพียงกอเดียว จะทำให้เมล็ดข้าวที่ผลิตได้นั้น ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้
สำหรับการตรวจและกำจัดข้าวปนนั้นควรทำในระยะต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1.ระยะต้นอ่อน ดูสีของต้นว่าจะมีสีตรงตามลักษณะพันธุ์หรือไม่ และผิด แปลกไปจากต้นอื่น ๆ หรือไม่ 2.ระยะเจริญเติบโตหรือระยะแตกกอ ดูลักษณะทรงกอ การแตกกอ ความสูง สีต้นกาบใบและใบ 3.ระยะออกดอก กำจัดต้นที่ออกดอกไม่พร้อมกับต้นข้าวส่วนใหญ่ 4.ระยะข้าวแก่ ดูลักษณะเมล็ด สีของเปลือกให้ตรงตามพันธุ์ ลักษณะต่าง ๆ ของต้น 5.ลักษณะรวงข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน ความสั้นยาวของรวง ความถี่ ห่างของระแง้ และสิ่งที่สังเกตง่ายๆ สำหรับข้าวปนหรือข้าวกลายพันธุ์ คือ ลักษณะการเจริญเติบโตของต้น ทรงกอและความสูง การตรวจตัดพันธุ์ข้าวปนที่ดีจะทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ สามารถผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กำหนดได้
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายมานิตย์ สีพูแพน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,สัมภาษณ์ ,22 ตุลาคม 2558
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี