เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ธกส.ขอนแก่น เสริมความรู้ชาวนา จัดอบรมนวัตกรรมการแปรรูปข้าว
20 ตุลาคม 2558
2,939
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นในเรื่องนวัตกรรมการแปรรูปข้าว จึงขอเรียนเชิญเกษตรกรที่สนใจเข้ารับฟังการอบรมนวัตกรรมการแปรรูปข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสาวถี บ้านโนนรัง ต.สาวถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 ซึ่งจะมีการบรรยายถึงกระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นกว่าเดิม และมีการสาธิตขึ้นตอนการแปรรูปข้างอินทรีย์ต่างๆ ให้ได้ทำตามกันแบบง่าย ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในการฝึกอบรมจะมีกำหนดการและมีหัวข้อการบรรยายดังต่อไปนี้

เวลา 09.30 น.-12.00 น.
1. การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
-บรรยายถึงการบริหารจัดการ โดยอธิบายไปถึงขั้นตอนการจัดการ ทำอย่างไรให้ได้ผลิตข้าวที่ดี และ มีคุณภาพ

เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2. การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวฮาง สร้างมูลค่าเพิ่ม
- บรรยายถึงขั้นตอนการแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวฮาง และสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติทีละขึ้นตอนอย่างละเอียด โดยพาเกษตรกรทำตามจนสามารถกลับไปทำเองที่บ้านได้

เวลา 14.00 น.-15.00 น.
3. การทำไอศครีมข้าวกล้อง
- บรรยายถึงขั้นตอนการทำไอศกรีม และ สาธิตขั้นตอนการทำสอนทำจนสามารถทำได้ด้วยตนเอง

15.15 น.-16.00 น.
4. ปิดการศึกษาดูงาน ตอบข้อซักถาม
หากเกษตรกรท่านใดที่สนในสามารถเข้ารับฟังการอบรมนวัตกรรมการแปรรูปข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสาวถี บ้านโนนรัง ต.สาวถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ในวันที่ 19-20 ตุลำคม 2558 โดยสามารถเข้ารับฟังการอบรมได้ทุกวัน หรือ สามารถเลือกเข้ารับฟังการอบรมในวันที่ท่านสะดวกได้ตามความต้องการ โดยการเข้ารับฟังการอบรมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้ได้ในการอบรมแต่อย่างใด ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอเข้ารับฟังการอบรมได้ที่ 089-6773099 นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ( เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จด้านการแปรรูปข้าว )
แหล่งที่มาของข้อมูล : นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง. 109/2 หมู่ 22 บ้านโนนรัง ต.สาวถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,สัมภาษณ์ 16ตุลาคม 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น