เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญร่วมงานเปิดบ้านข้าวอินทรีย์ชุมชน ปั่นเที่ยวทุ่งข้าวอินทรีย์ ราษี-ค้อวัง

21 ตุลาคม 2558
4,096
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) และเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 5 จังหวัด ร่วมกับ ชมรมจักรยานอำเภอราษีไศล จัดโครงการเปิดบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(เกษตรทิพย์) ปั่นเที่ยวทุ่งข้าวอินทรีย์ ราษี-ค้อวัง และรับฟังการเสวนา ห่วงโซ่การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก และโอกาสทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันและอนาคต ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00-13.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
นายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง เกษตรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนา และเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หรือกลุ่มเกษตรทิพย์ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ริเริ่มการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้แก่ IFOAM, EU,NOP หรือ USDA Organic การค้าที่เป็นธรรม หรือแฟร์เทรด (Fairtrade) และมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในการทำนา ตั้งแต่การปลูก กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มชุมชน จนเกิดเป็นองค์ความรู้มาสู่การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งปันความรู้ร่วมกันจากภายในชุมชนสู่ภายนอก ภายใต้การสนับสนุนแบบบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(เกษตรทิพย์) ร่วมกับ เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 5 จังหวัด (อำนาจเจริญ,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,บุรีรัมย์) และชมรมจักรยานอำเภอราษีไศล จึงได้จัดทำโครงการเปิดบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ปั่นชมทุ่ง ชมวิถีคนทุ่งกุลา ขึ้น มีวัตุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะเทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์และขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล พัฒนาองค์กรต่อยอดกิจกรรมจากระดับชุมชนสู่ระดับสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรในอนาคต ตลอดจนเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย :
1.กิจกรรมปั่นจักรยานชมทุ่งนาข้าวอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ เขตพื้นที่ อ.ราษีไศล อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร รวมระยะทางกว่า 65 กิโลเมตร
2.สาธิตการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(กลุ่มเกษตรทิพย์) ได้แก่ การทำข้าวกล้องเพาะงอก(จากข้าวเปลือกอินทรีย์) ,การทำไอศกรีมจากแป้งข้าวกล้องเพาะงอก ,การผลิตน้ำข้าวกล้องงอก ,การผลิตชาจากข้าวไรซ์เบอรี่ ,การทำขนมจากข้าวและแป้งข้าวอินทรีย์
3.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทย-พื้นบ้านจากข้าวข้าวอินทรีย์ โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
4.เวทีเสวนา : เรื่องของห่วงโซ่การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกและโอกาสทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันและอนาคต โดย ตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 3 จังหวัด(ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) และตัวแทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(กลุ่มเกษตรทิพย์) ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร.086-8754838 หรือคุณขจรรัฐ สุระโคตร(ผู้ประสานงาน) โทร. 086-3228953
แหล่งที่มาของข้อมูล : บุญมี สุระโคตร, สัมภาษณ์. 15 ตุลาคม 2558.
รายงานโดย : นายอภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี